ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató a weboldal látogatói számára

SYSWIND KFT.

4272 Sáránd, Alkotmány utca 3.

Hatályos: 2021. augusztus 30-tól.

A Syswind Kft.

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Király András, a Syswind Kft. tulajdonosa és üzemeltetője a tevékenysége során birtokába jutott, vagy általa rögzített személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint kezeli.

A tájékoztató célja, hatálya:

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse Syswind Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet Király András, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. A Király András, mint adatkezelő a jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatos általános információkról.

Adatkezelő:

Syswind Kft. – Király András

Székhelye: 4272 Sáránd, Alkotmány utca 3.

Ha az alábbiakban részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, kérjük az alábbi elérhetőségek egyikén keresztül vegye fel velünk a kapcsolatot:

Telefon: +36 30 610 2707

email: info@syswind.hu

A kezelt adatok köre:

Adatkezelés megnevezése A kezelt adatok köre
A Syswind Kft. honlapjának látogatása során kezelt adatok A honlap használata során megadott adatok
Ügyfélkapcsolati adatok Természetes személyazonosító adatok, név, e-mail cím, telefonszám, illetve az ügyfél által szöveges mezőben megadott egyéb adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelés megnevezése Az adatkezelés jogalapja
A Syswind Kft. honlapjának látogatása során kezelt adatok Az Ön hozzájárulása
Ügyfélkapcsolati adatok Az Ön hozzájárulása, szerződéskötéshez szükséges

Az adatkezelés célja:

Adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja
A Syswind Kft. honlapjának látogatása során kezelt adatok A honlap üzemeltetése, ügyfélkommunikáció bonyolítása
Ügyfélkapcsolati adatok A Syswind Kft. üzleti céljának támogatása, ügyfél megkeresések megválaszolása, üzleti szerződések kötése, számlázás

Az adatkezelés ideje:

Adatkezelés megnevezése Az adatkezelés ideje
A Syswind Kft. honlapjának látogatása során kezelt adatok A honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő
Ügyfélkapcsolati adatok Jogszabályban előírt megőrzési idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

Kiknek az adatait kezeljük, érintettek köre:

Adatkezelés megnevezése Az adatkezelés érintettjei
A Syswind Kft. honlapjának látogatása során kezelt adatok A Syswind Kft. honlapját látogató természetes személyek
Ügyfélkapcsolati adatok A Syswind Kft. szolgáltatásait igénybe venni szándékozó vagy érdeklődő természetes személyek és üzleti ügyfelek

Adattovábbítás:

A Syswind Kft. az adatokat a hatósági eljárások során, illetve egyéb feladataiból adódóan, jogszabályban meghatározott címzettek felé továbbítja. Az adattovábbításokról minden érintett tájékoztatást kérhet „az adatkezeléssel összefüggő jogok” fejezetben leírtak szerint.

Adatbiztonsági intézkedések:

A Syswind Kft. az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a webtárhely szolgáltató (DotRoll Kft. – Budapest, Fogarasi út 3-5, H-1148 – https://dotroll.com) szerverein tárolja, és adatfeldolgozót esetenként vesz igénybe. Az adatkezelés bármilyen kiszervezése esetén megbizonyosodik arról, hogy az igénybe vett szolgáltató biztosítja az adatkezelés megfelelő garanciáit. A Syswind Kft. megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje –többek között – a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól.

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Ön az info@syswind.hu e-mail címen keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Syswind Kft.-tól, arról, hogy az üzemeltető

·         milyen személyes adatait,

·         milyen jogalapon,

·         milyen célból,

·         milyen forrásból,

·         mennyi ideig kezeli,

·         kezeli-e még a személyes adatait,

·         kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti Syswind Kft. által tárolt személyes adatainak másolatát. A Syswind Kft. üzemeltetője az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg Syswind Kft.-nak, akkor az

üzemeltető válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A helyesbítéshez való jog:

Ön az info@syswind.hu e-mail címen keresztül, írásban kérheti, hogy a Syswind Kft. üzemeltetője módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl. a nevét, email címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az üzemeltetőhöz, akkor a Syswind Kft. válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben. A Syswind Kft. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Ön az info@syswind.hu e-mail címen keresztül, írásban kérheti Syswind Kft. üzemeltetőjétől a személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet a Syswind Kft. abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az üzemeltetőt. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az üzemeltető a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Syswind Kft. üzemeltetőjéhez, akkor az üzemeltető válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön az info@syswind.hu e-mail címen keresztül, írásban kérheti Syswind Kft. üzemeltetőjétől az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén a Syswind Kft. csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

·         úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

·         úgy gondolja, hogy adatait a Syswind Kft. üzemeltetője jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,

·         igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már a Syswind Kft.-nak nincs szüksége ezekre az adatokra.

A Syswind Kft. a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Syswind Kft. üzemeltetőjéhez, akkor az üzemeltető válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a

kérelemben.

 

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Ön az info@syswind.hu e-mail címen, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén a Syswind Kft. visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

A Syswind Kft. a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg a Syswind Kft. üzemeltetőjéhez, akkor az üzemeltető válaszlevele is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Syswind Kft. adatvédelmi felelősségének vizsgálatát, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az általános tájékoztatótól eltérő részletes információk:

A syswind.hu és sywind-lab.hu honlapjával kapcsolatos adatkezelés részletei:

A weboldal látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője a Syswind Kft. üzemeltetője. Amikor Ön a Syswind Kft. syswind.hu és syswind-lab.hu internetes honlapját látogatja, közben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, telefonnal, tablettel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A weboldalon lévő információk megtekintéséhez regisztráció vagy bejelentkezési adatok megadása nem szükséges. Vannak azonban olyan funkciók, melyek igénybevételéhez bizonyos személyes adatok megadására (név, e-mail, telefonszám cím) szükség lehet.

Amennyiben Ön bármely személyes adatát a weboldalon keresztül eljuttatja a Syswind Kft. üzemeltetőjének, a beküldés során hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az üzemeltető – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A Syswind Kft. honlapján keresztül az üzemeltető tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – a törvényben meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

A Syswind Kft. az Ön által az Interneten keresztül megadott személyes jellegű adatokat ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésre bocsátott adatokat.

Minden munkavállalónk, aki személyes adat birtokába jut, ilyet munkaköre vagy tisztsége alapján kezel, köteles védeni és őrizni azokat belső szabályozásainknak megfelelően. Az adatkezelést végzők kötelesek az általuk megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

Budapest, 2021.augusztus 30.

Syswind Kft. – Király András – Tulajdonos, ügyvezető

Gyere és reggelizz velünk!

A Syswind Kft. a Cisco szakembereinek támogatásával bemutatja, hogyan valósítható meg az IT innováció a dinamikusan fejlődő KKV-k számára.